23 tháng 11, 2012

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN - ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ - Năm B (Lễ trọng)


Đn 7,13-14 ; Tv 92 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37.

Bài đọc 1                                
Đn 7,13-14

13                Trong những thị kiến ban đêm,
tôi mải nhìn thì kìa :
Có ai như một Con Người
đang ngự giá mây trời mà đến.
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện.
14       Đấng Lão Thành trao cho Người
quyền thống trị, vinh quang và vương vị ;
muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ
đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,
không bao giờ mai một ;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.Đáp ca                                     Tv 92,1ab.1c-2.5 (Đ. c. 1a)

Đáp:     Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào

1ab      Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,
            Người lấy dũng lực làm cân đai.                                  Đ.

1c        Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.
2          Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
            Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.                                Đ.

5          Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
            nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
            triền miên qua mọi thời.                                               Đ.Bài đọc 2                                 Kh 1,5-8

5 Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, 6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người : kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men ! 7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế ! A-men !
8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán : "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng."Tung hô Tin Mừng                 Mc 11,9.10
            Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.  Tin Mừng                                Ga 18,33b-37

33b Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằngi : "Ông có phải là vua dân Do-thái không ?" 34 Đức Giê-su đáp : "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?" 35 Ông Phi-la-tô trả lời : "Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?" 36 Đức Giê-su trả lời : "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."  37 Ông Phi-la-tô liền hỏi : "Vậy ông là vua sao ?" Đức Giê-su đáp : "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Chi tiết : 

 Chương 18 Phúc Âm thánh Gioan kể lại sự việc Đức Giêsu bị bắt và bị đem ra trước toà. Sau đây là thứ tự các biến cố đã xảy ra:
-          Đức Giêsu bị bắt (c.1-11)
-          Đức Giêsu bị điệu ra trước Caipha (c.13-14)
-          Phêrô chối Thầy (c.15-18)
-          Caipha chất vấn Đức Giêsu (c.19-24)
-          Phêrô lại chối Thầy một lần nữa (c.25-27)
-          Philatô nói với những "người Do Thái" về những gì họ đã buộc tội Đức Giêsu (c.28-32)
-          Philatô nói với Đức Giêsu về vương quyền của Ngài (c.33-38)
-          Philatô lại nói với những "người Do Thái" về sự vô tội của Đức Giêsu (c.39-40)
Bài Phúc Âm hôm nay (c.33-38) đề cập đến những điều người ta buộc tội Đức Giêsu :
  •  Trong câu 33, khi Philatô hỏi Đức Giêsu "ông có phải là vua dân Do Thái chăng", thì chính ông đã làm cho những gì người ta muốn buộc tội Đức Giêsu trở nên rõ ràng. Đức Giêsu bị tố cáo đã tự xưng là vua - một thủ lãnh kháng chiến, chính trị - nghĩa là muốn chống cự lại Đế quốc La Mã.
  •  Đức Giêsu trả lời rằng vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này. Nói rõ hơn: vương quốc của Ngài ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. "Thế gian" (hay xác thịt) ở đây có ý chỉ sự dữ, tà thần. Câu này làm nổi bật sự xung khắc giữa sự tốt lành nơi Đức Giêsu với sự dữ của thế gian.
  • Đức Giêsu cho Philatô biết Ngài không phải là một lãnh tụ chính trị. Điều đặc biệt ở đây là câu trả lời của Đức Giêsu đã trở thành một thách đố cho Philatô bắt ông ta phải hiểu sự thật là gì (c.38). Philatô như đã trở thành một người bị đem ra xét xử. 
 Ý chính :
          Đức Giêsu đến làm chứng cho sự thật, những ai thuộc về Ngài sẽ nghe tiếng Ngài.
 
Gợi ý suy niệm : 
  1. Vương quyền mà Đức Giêsu nói đến ở đây là loại vương quyền nào ?
  2. Sự thật mà Đức Giêsu mang đến cho thế gian là sự thật nào ?
  3. Bạn lắng nghe Đức Giêsu ra sao và bạn dành cho Ngài ưu tiên nào trong cuộc sống hằng ngày của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét